The House of Growth helpt mensen bij het realiseren van groei.
Om dit doel te bereiken werken we vanuit onze waarden: Openheid, Overvloed, Energie en Verbinden. Integriteit, respect, vertrouwelijkheid en niet-discriminerend gedrag dienen hierbij leidend te zijn

Onze waarden zijn bepalend voor ons gedrag, geven richting aan onze beslissingen en helpen ons bij het beschermen van de reputatie van onze onderneming. De waarden hebben als doel bij te dragen aan het gevoel van trots van al onze groeipartners en de wil om het allerbeste uit onszelf te halen te versterken. De normen voor ons gedrag zijn vastgelegd in deze verklaring, die tevens houvast bieden bij onze besluitvorming. En ze komen tot leven in ons dagelijks werk

Onze waarden zijn niet vrijblijvend: ze liggen vast en gelden voor alle groeipartners. Iedere groeipartner van the House of Growth is verantwoordelijk voor de naleving van de waarden en wordt geacht hierover verantwoording af te kunnen leggen. Onze waarden dwingen ons om ons voortdurend af te vragen of datgene wat wij doen juridisch en ethisch verantwoord en respectvol naar onze klanten en andere stakeholders is

Inleiding

In aansluiting op onze verklaring is er de the House of Growth Gedragscode. Deze Gedragscode legt ons standpunt over een aantal belangrijke onderwerpen vast en stelt een aantal duidelijke gedragsregels. Deze gedragsregels gelden als minimumeisen waaraan we ons te allen tijde moeten houden

In de verklaring staat dat groeipartners zich moeten houden aan de geldende wet- en regelgeving en aan de interne regelingen en richtlijnen. De Gedragscode en de bijlagen vormen een belangrijk onderdeel van deze regels. Ze gelden daarom voor iedere groeipartner van the House of Growth en iedereen die the House of Growth vertegenwoordigt (vanaf nu beschreven als groeipartners). We verwachten van alle groeipartners dat zij bekend zijn met deze regels en zich daaraan houden

In de Gedragscode zijn onze uitgangpunten en verwachtingen vastgelegd met betrekking tot:

  • Hoe we omgaan met elkaar en met anderen;
  • Hoe we omgaan met informatie en data;
  • Hoe we omgaan met belangenverstrengeling, fraude, financieel-economische criminaliteit 
en mededingingsrecht;
  • Hoe we omgaan met apparatuur en het internet;

Onze Gedragscode wordt ieder jaar bijgewerkt. We verwachten dat groeipartners bekend zijn met de verklaring, de meest recente versie van de Gedragscode en – waar van toepassing – de specifieke regels per bedrijfsonderdeel. We verwachten dat groeipartners naar onze gedragsregels handelen. Om dit te bevestigen, vragen we alle groeipartners hierover ieder jaar een verklaring af te leggen en te ondertekenen

We begrijpen dat bij de uitvoering van het dagelijks werk keuzes moeten worden gemaakt tussen de belangen van the House of Growth en de verschillende stakeholders of tussen rendement en risico. Dit is onderdeel van het zakendoen. Wij vertrouwen erop dat dergelijke keuzes transparant in een open sfeer worden besproken en op jouw professionaliteit om een goede afweging te maken binnen de kaders, onze Gedragscode en de wijze waarop wij onze risico’s beheersen

Voor ondersteuning hoe om te gaan met lastige belangenconflicten, dilemma’s of vragen over onze waarden kan je contact opnemen met the House of Growth

Het is belangrijk om te weten dat schending van onze gedragsregels niet licht wordt opgevat en ernstige gevolgen kan hebben. Op basis van geldende wetgeving kunnen verschillende maatregelen worden genomen, zoals een waarschuwing of beëindiging van de samenwerking

Hoe we omgaan met elkaar en met anderen

Klanten zijn het uitgangspunt bij alles dat wij doen. We streven ernaar om te voldoen aan de behoeften van onze klanten in de verschillende fases van hun leven. We bieden klanten een eerlijke dienstverlening. We geven uitleg over de risico’s, opbrengsten en kosten van onze diensten. We evalueren regelmatig onze diensten. We werken uitsluitend met professionele groeipartners. Kortom, wij streven ernaar dat onze dienstverlening een toegevoegde waarde heeft. We geven in begrijpelijke taal uitleg over de belangrijkste kenmerken van onze dienstverlening, en we toetsen met regelmaat onze producten, onze diensten, de behoeften van onze klanten en de kwaliteit van de geleverde trajecten

Bij the House of Growth hechten we veel waarde aan diversiteit en integratie. We streven ernaar een omgeving te bieden waar geen sprake is van bedreigingen en fysieke of verbale intimidatie. Discriminatie op grond van leeftijd, ras, geloof, geslacht, seksuele geaardheid of arbeidsongeschiktheid is niet toegestaan. Iedere medewerker dient aan deze doelstelling te voldoen. We verwachten van groeipartners dat zij het goede voorbeeld geven en anderen die dit niet doen hierop aanspreken. Oneerlijke behandeling of discriminatie moet direct worden gemeld aan het management

Zoals wij omgaan met elkaar, gaan we ook om met anderen; dezelfde gedragsregels zijn hierbij van toepassing. We verwachten van groeipartners dat zij zich altijd gedragen als ambassadeurs van ons bedrijf. Goede manieren zijn van groot belang. Vertrouwelijke informatie delen we niet vrijelijk met anderen. Bedreigend, intimiderend of discriminerend gedrag wordt niet getolereerd. Ook accepteren we geen beledigend of ongepast taalgebruik

Wij wijzen erop dat deze gedragsregels gelden voor iedere vorm van contact of communicatie, dus ook voor contact via e-mail of uitingen via social media. We verwachten van groeipartners dat zij overtredingen van deze gedragsregels melden aan het management

Bij the House of Growth begrijpen we dat aandacht vanuit de media een sterke invloed heeft op onze reputatie, zowel extern als intern. De media kunnen een belangrijke rol spelen bij het promoten, steunen of ondermijnen van de reputatie van onze onderneming. Zij kunnen invloed hebben op de meningen die klanten en andere aandeelhouders over ons hebben. Daarnaast is er wet- en regelgeving van kracht waaraan wij als onderneming moeten voldoen. Wij vinden het van groot belang dat het beeld dat de media van ons schetst feitelijk juist is. Dit geldt voor zowel professionele media als social media. Onze gedragsregels bieden een leidraad voor het omgaan met de professionele media en voor het geven van de correcte uitingen en reacties op social media

Hoe we omgaan met informatie en data

Onder vertrouwelijke informatie verstaan we alle informatie waar groeipartners bij de uitvoering van hun werkzaamheden mee in aanraking komen. Voor de behandeling van vertrouwelijke informatie hebben we gedragsregels opgesteld die als leidraad dienen.
Informatie wordt alleen uitgewisseld voor zover dit nodig is voor de uitvoering van de werkzaamheden. Van groeipartners wordt ook verwacht dat zij passende maatregelen treffen om te voorkomen dat vertrouwelijke informatie uitlekt door onachtzaamheid, slordigheid of indiscreet gedrag. Wees voorzichtig bij het werken in openbare ruimtes, zoals restaurants, treinen en luchthavens. Laat mobiele apparaten of documenten nooit onbeheerd achter en zorg altijd voor versleutelde opslag van informatie op mobiele gegevensdragers, zoals USB-drives. Bij het verlaten van de eigen werkplek, niet alleen bij the House of Growth, maar ook als je thuis werkt – zelfs voor korte tijd (vergaderingen, lunch) – moet alle informatie overeenkomstig de richtlijnen zijn opgeslagen en het bureau zijn opgeruimd

Naast de gedragsregels voor het omgaan met vertrouwelijke informatie, hebben we ook gedragsregels opgesteld voor de bescherming van onze informatie en data.
Paswoorden, toegangspassen en dergelijke zijn persoonlijk en daar moet vertrouwelijk mee worden omgegaan. Bedrijfsgegevens, waaronder de hierboven genoemde vertrouwelijke informatie, mogen niet naar jouw eigen privé e-mailadressen of je persoonlijke gegevensdragers, zoals hard-drives of USB-drives, worden verstuurd of gekopieerd. Software mag alleen door het daartoe bevoegde personeel op onze computers en servers worden geïnstalleerd

Zie aanvullend ook onze AVG

Hoe we omgaan met belangenverstrengeling, fraude, financieel- economische criminaliteit en mededingingsrecht

Er is sprake van organisatorische belangenconflicten wanneer de verplichtingen die de medewerker uit hoofde van zijn functie of partnerschap binnen the House of Growth heeft, in conflict komen met andere belangen. Daarbij maken we onderscheid tussen privébelangen en belangen van the House of Growth als organisatie

Onder fraude verstaan we het opzettelijk misbruik maken van procedures, systemen, bezittingen, producten of diensten door iemand die hiermee beoogt zichzelf of anderen onrechtmatig te verrijken. Als fraude wordt ontdekt hanteren we een ‘zero tolerance’- beleid

Hoe we omgaan met apparatuur en het internet

We verwachten van onze groeipartners dat zij onze apparatuur op professionele en discrete wijze gebruiken. Het gebruik van eigen mobiele apparaten is toegestaan, mits de medewerker ervoor zorgt dat alle gebruikelijke processen en procedures over het beheer van data en informatie ook op hun mobiele apparaten worden toegepast

Bij the House of Growth staan we toe dat internet wordt gebruikt voor zakelijke doeleinden. We ontmoedigen het gebruik van internet voor eigen doeleinden, zoals winkelen, browsen en communiceren. We staan niet toe dat groeipartners onzedelijke, obscene of pornografische sites bezoeken.
Het illegaal downloaden van materiaal is evenmin toegestaan

Overtredingen

Voor een goede bedrijfsvoering zijn onze reputatie en de integriteit van onze organisatie van het grootste belang. In dit verband is het intern melden van (vermoedens van) onethisch gedrag door of binnen ons bedrijf essentieel. We moedigen groeipartners daarom aan om melding te maken van gedrag dat in strijd is met de regels en richtlijnen

Overtredingen of mogelijke overtredingen van de wet, regelgeving, voorschriften , moeten worden gemeld. Iedere medewerker kan schriftelijk, per e-mail, telefonisch, of persoonlijk contact opnemen met één van de founding partners om zijn/haar zorg te uiten; dit kan anoniem. Bij een lichte overtreding neemt the House of Growth contact op met de desbetreffende groeipartner om hem/haar te vragen dit gedrag uit te leggen en nader toe te lichten. In geval van twijfel of indien een (vermoedelijke) overtreding ernstig wordt bevonden, wordt deze gemeld en zal the House of Growth een intern onderzoek instellen, waarna een vergadering wordt bijeengeroepen met betrekking tot de beslissing over de vervolgstappen en maatregelen inclusief de eventuele disciplinaire maatregelen tegen de betrokken groeipartner

Elke disciplinaire maatregel moet redelijk en billijk zijn. Afhankelijk van de lokale arbeidsrecht kunnen de maatregelen bestaan uit: een waarschuwing, berisping, beëindiging van de samenwerking. Groeipartners worden schriftelijk geïnformeerd over de opgelegde maatregel. Indien het onderzoek niet tot de conclusie leidt dat de groeipartner de regels en richtlijnen heeft overtreden, dan worden alle beschuldigingen verwijderd. De groeipartner wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld