Artikel 1: Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de gegeven betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

The House of Growth te Gorinchem, www.thehouseofgrowth.org.

Groeipartner: de rechtspersoon die met The House of Growth een samenwerking aangaat tot het verlenen van diensten en/of producten met betrekking tot groei en ontwikkeling van een particulier of rechtspersoon. De groeipartner hanteert voor het verlenen van zijn/haar diensten zijn/haar eigen algemene voorwaarden.

Deelnemer: de particulier / rechtspersoon die diensten en/of producten afneemt met betrekking tot groei en ontwikkeling.

Opdrachtgever: de organisatie die diensten en/of producten afneemt met betrekking tot groei en ontwikkeling.

Overeenkomst: de overeenkomst die wordt aangegaan tussen The House of Growth en de groeipartner en/of de deelnemer of opdrachtgever.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Op alle overeenkomsten van The House of Growth zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn via internet te raadplegen, zie: www.thehouseofgrowth.org.

2.2 Het accepteren van een overeenkomst houdt in dat u de toepasselijkheden van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.

2.3 Van wat in deze Algemene Voorwaarden is bepaald, kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Overige bepalingen blijven onverkort van kracht.

Artikel 3. Algemeen

3.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen The House of Growth en groeipartner/ deelnemer waarop The House of Growth deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

3.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overgenomen.

3.3 De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3.4 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. The House of Growth en groeipartner / deelnemer zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

3.5 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

3.6 Indien The House of Growth niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat The House of Growth in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 4. Aanbiedingen en offertes

4.1 Alle aanbiedingen en offertes van The House of Growth zijn vrijblijvend en The House of Growth behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

4.2 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4.3 Een overeenkomst tussen The House of Growth en de groeipartner komt automatisch tot stand wanneer de groeipartner de samenwerkingsovereenkomst ondertekend retour zendt. Groeipartner heeft de betreffende gegevens voor zijn/haar profiel digitaal aangeleverd en deze worden na betaling van de factuur online gezet.

4.4 Een overeenkomst tussen The House of Growth en de deelnemer komt automatisch tot stand wanneer de deelnemer zich via de website van The House of Growth inschrijft voor opleidingsactiviteiten of door schriftelijke bevestiging door The House of Growth aan de deelnemer van diens schriftelijke, of digitaal ingezonden aanmelding tot opdracht inzake coachingstrajecten, begeleidingstrajecten en/of opleidingstrajecten.

4.5 Een overeenkomst tussen de groeipartner en de deelnemer komt automatisch tot stand wanneer de deelnemer zich via de website van The House of Growth inschrijft voor de te leveren diensten van de betreffende groeipartner. Voor het leveren van diensten hanteert groeipartner zijn/haar eigen voorwaarden.

4.6 Met het tot stand komen van een overeenkomst verklaart de groeipartner en/of deelnemer Algemene Voorwaarden van The House of Growth te kennen en te accepteren. Deze voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen The House of Growth en de groeipartner en/of deelnemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 5. Prijzen en betalingen

5.1 De op de website vermelde prijzen voor de aangeboden producten, diensten en opleidingsactiviteiten zijn in euro’s, exclusief btw en eventuele administratiekosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk is overeengekomen.

5.2 Een samengestelde prijsopgave verplicht The House of Growth niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

5.3 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen 10 dagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

5.4 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces of op de factuur.

5.5 Bij overschrijding van de betalingstermijn ontvangt de groeipartner/ deelnemer maximaal twee betalingsherinneringen. Indien de groeipartner/ deelnemer niet voldoet aan zijn betalingsplicht kan The House of Growth een incassobureau inschakelen. Indien The House of Growth haar vordering ter incasso uitbesteedt, is de groeipartner/ deelnemer de incassokosten verschuldigd.

5.6 Indien de groeipartner/ deelenemer met enige betaling in gebreke is, is The House of Growth gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

5.7 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, is de groeipartner/ deelnemer gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen 10 dagen na mededeling van de prijsverhoging door The House of Growth, met inachtneming van de annuleringstermijn vermeld in artikel 8.

5.8 Betaling dient te geschieden bij levering via de website of binnen 10 dagen na factuurdatum, op een door The House of Growth aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

5.9 In geval van liquidatie, failissement, beslag of surseance van betaling van de groeipartner/ deelenemer zijn de vorderingen van The House of Growth op de groeipartner/ deelnemer onmiddellijk opeisbaar.

5.10 Is groeipartner/ deelnemer in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de groeipartner/ deelnemer.

5.11 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van groeipartner/ opdrachtgever.

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst

6.1 The House of Growth zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

6.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft The House of Growth het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Een en ander gebeurt dan onder de Algemene Voorwaarden van The House of Growth, tenzij anders vermeld.

6.3 Indien deelnemer kiest voor de diensten van een groeiparter dan gebeurt dit onder de Algemene Voorwaarden van de betreffende groeipartner. The House of Growth is nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit van de dienstverlening van de groeipartner.

6.4 De groeipartner/ deelnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan The House of Growth aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de groeipartner/ deelnemer redelijkerwijs hoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst, tijdig aan The House of Growth worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst niet tijdig aan The House of Growth zijn verstrekt, heeft The House of Growth het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

6.5 The House of Growth is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat The House of Growth is uitgegaan van door de groeipartner/ opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor The House of Growth kenbaar behoorde te zijn.

6.6 Indien door The House of Growth of door The House of Growth ingeschakelde derden in het kader van een opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de deelnemer of een door deelnemer aangewezen locatie, draagt deelnemer kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

6.7 Groeipartner/ deelnemer vrijwaart The House of Growth voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan groeipartner/ deelnemer toerekenbaar is.

6.8 De overeenkomst tussen The House of Growth en groeipartner wordt aangegaan voor een jaar, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.

6.9 De overeenkomst tussen The House of Growth en deelnemer wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schirftelijk anders overeenkomen.

6.10 Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient groeipartner/ deelnemer The House of Growth schriftelijk in gebreke te stellen. The House of Growth dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

6.11 The House of Growth is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 7. Wijziging van de overeenkomst

7.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen.

7.2 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties en/of invloed op de einddatum zal hebben, zal The House of Growth de groeipartner/ deelnemer hierover tevoren inlichten.

7.3 In afwijking van lid 2 zal The House of Growth geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan The House of Growth kunnen worden toegerekend. Voor annulering, uitstel en vervanging van opleidingsactiviteiten, zie hieronder Algemene Voorwaarden The Growth Academy.

Artikel 8. Growth Academy: Annulering of verplaatsing training/opleiding/workshop/lezing

8.1 Deelnemer heeft gedurende 14 kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst op afstand het recht deze overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Bij een overeenkomst op afstand die uitsluitend betrekking heeft op de inschrijving op een training/opleiding via website of telefoon, gaat de termijn van 14 kalenderdagen in op de dag van de aanmelding.

8.2 Training/opleiding bij The Growth Academy

  • a. De deelnemer heeft het recht deelname aan, of de opdracht schriftelijk te annuleren. Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel of e-maildatum.
  • b.Bij annulering < 2 weken voor aanvang van de training/opleiding wordt 100% van alle kosten in rekening gebracht. Bij annulering > 2 weken voor aanvang van de training/opleiding wordt 50% van alle kosten in rekening gebracht. In beide gevallen zullen de literatuurkosten volledig worden doorberekend.
  • c. Vervanging van een deelnemer op de reeds eerder vastgestelde training/opleiding is mogelijk. Er wordt € 75,- administratiekosten in rekening gebracht.
  • d. Bij trainingen/opleidingen waarbij een persoonlijk doelstellend gesprek plaatsvindt, is verzetten van dit gesprek alleen mogelijk mits het nieuwe gesprek plaats kan vinden vóór aanvang van het eerste trainings- of opleidingsblok.
  • e. In geval de deelnemer, op het startmoment van de training/opleiding of na aanvang van de training/opleiding de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet (langer) aan de opleiding deelneemt, heeft de Opdrachtgever geen recht op terugbetaling of instroom in een andere training/opleiding.

8.3 Workshop/ lezing bij The Growth Academy

  • a. Annulering van een workshop/lezing door de deelnemer, is tot 4 werkdagen voorafgaand aan de start van de workshop kosteloos.
  • b. Bij annulering of wijziging tussen 4 werkdagen en 2 werkdag voorafgaand aan de start van de workshop/lezing wordt 50% van het offertebedrag in rekening gebracht.
  • c. Bij annulering of wijziging korter dan 2 werkdagen voorafgaand aan de start van de workshop/lezing wordt 100% van het offertebedrag in rekening gebracht.

Artikel 9. Annulering of wijziging door Opdrachtnemer

The House of Growth heeft het recht zonder opgave van redenen de training/opleiding of opdracht te annuleren of deelname van een deelnemer te weigeren, in welke gevallen de deelnemer recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan The House of Growth betaald bedrag.

Artikel 10. Prijzen

10.1 Prijzen zijn onverbindend tenzij opgenomen in een schriftelijke overeenkomst zoals bedoeld in artikel 4. De meest actuele prijzen staan vermeld op de website www.thehouseofgrowth.org.

10.2 Groeipartner engageert zich om 1x per jaar een workshop te organiseren in The House of Growth. De opbrengst van de workshop gaat naar The House of Growth en de leads naar de groeipartner. Voor de leads hoeft groeipartner geen leadfee af te dragen.

Artikel 11: Betaling workshop/lezing/training/opleiding, opdrachten en onderzoek

11.1 The House of Growth brengt de deelnemer de verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur. De deelnemer dient de verschuldigde vergoedingen te voldoen binnen tien dagen na factuurdatum, doch uiterlijk één week voor aanvang van de workshop/lezing/training/opleiding of opdracht, op de door The House of Growth aangegeven wijze zonder dat deelnemer zich kan beroepen op opschorting of verrekening wegens een (veronderstelde) tekortkoming in de uitvoering van The House of Growth aanvaarde opdracht waarop de factuur betrekking heeft, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Voor speciale acties zoals lastminutes geldt dat de verschuldigde vergoeding voor aanvang van de workshop/lezing/training/opleiding voldaan moet zijn.

11.2 De reis- en arrangements-/verblijfkosten alsmede aanbevolen literatuur in verband met deelname aan een training/opleiding of opdracht zijn niet in de cursusprijs begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.

11.3 Voor betalingsvoorwaarden Growth Academy, zie artikel 5.

Artikel 12. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van dienstverlening

12.1 The House of Growth is bevoegd de overeenkomst tot dienstverlening te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van The House of Growth kan worden gevergd.

12.2 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van The House of Growth onmiddellijk opeisbaar. Indien The House of Growth de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

12.3 Indien The House of Growth tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

12.4 Indien de ontbinding aan de groeipartner/ deelnemer toerekenbaar is, is The House of Growth gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten daardoor direct en indirect ontstaan.

12.5 Indien een groeipartner/ deelnemer zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is The House of Growth gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplcihting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de groeipartner/ opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

12.6 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door The House of Growth, zal The House of Growth in overleg met de groeipartner/ deelnemer zorgdragen voor de overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de groeipartner/ deelnemer toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor The House of Growth extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de groeipartner/ deelnemer in rekening gebracht. De groeipartner/ deelnemer is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij The House of Growth anders aangeeft.

12.7 In geval van liquidiatie, van (aanvragen) van surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de groeipartner/ deelnemer, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de groeipartner/ deelnemer niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het The House of Growth vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van The House of Growth op de groeipartner/ deelnemer zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 13. Auteursrecht

13.1 Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de werkzaamheden en in het resultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van The House of Growth. Openbaarmaking kan alleen dan geschieden na verkregen toestemming van The House of Growth. Deelnemer heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in de eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Het auteursrecht op de door The House of Growth uitgegeven brochures, projectmateriaal en trainings- en opleidingsmateriaal berust bij The House of Growth, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven.

13.2 Het auteursrecht op alles wat voortkomt uit de werkzaamheden van The House of Growth, waaronder maar niet beperkt tot voorstellen, rapporten, statistieken, onderzoeksgegevens, databestanden en andere bescheiden en gegenereerde gegevens, berust uitsluitend bij The House of Growth tenzij schriftelijk anders overeengekomen. The House of Growth houdt tevens het recht de door uitvoering van werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 14. Communicatie

14.1 Voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen groeipartner/ deelenemer en The House of Growth, danwel tussen The House of Growth en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de groeipartner/ deelnemer en The House of Growth, is The House of Growth niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van The House of Growth.

Artikel 15. Geheimhoudingsplicht werknemers / Virtual Assistants

De werknemers / virtual assistants van The House of Growth zijn tijdens het dienstverband en gedurende een jaar na beëindiging van het dienstverband gebonden aan een geheimhoudingsplicht. Hiervoor wordt een artikel in de samenwerkingsovereenkomst tussen The House of Growth en de werknemer/ virtual assistant opgenomen.

Artikel 16. Verwerking van persoonsgegevens

16.1 De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is de uitvoering van de overeenkomst met deelnemer/Opdrachtgever zoals opgenomen in deze Algemene Leveringsvoorwaarden.

16.2 Het doel waarvoor wij persoonsgegevens verwerken is gerelateerd aan de dienstverlening van The House of Growth, namelijk het ontwikkelen, onderhouden en verzorgen van training, opleiding, advisering, coaching en onderzoek, met als doel persoonlijke, team- en organisatieontwikkeling.

16.3 Alle persoonsgegevens die in het kader van de overeenkomst met de deelnemer/Opdrachtgever worden verkregen worden door Opdrachtnemer strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende AVG behandeld.

16.4 Privacygegevens worden opgenomen in het klantenbestand van The House of Growth en worden gebruikt om betrokkene op de hoogte te houden van opleidingen en overige producten en diensten van The House of Growth. De gegevens kunnen ter beschikking worden gesteld aan alle labels van The House of Growth met hetzelfde doel als waarvoor The House of Growth de gegevens gebruikt. Indien deelnemer aangeeft geen prijs te stellen op toezending van informatie anders dan voor de eigen opleiding, dan wordt dit direct gerespecteerd en zullen de gegevens van de deelnemer hiervoor niet meer worden gebruikt.

16.5 De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is in te zien op: www.thehouseofgrowth.org.

Artikel 17. Klachtenprocedure

17.1 The House of Growth zal alles in het werk stellen om overeenkomsten met groeipartners/ deelnemers naar tevredenheid van alle partijen uit te voeren. Mocht de groeipartner/ deelnemer desondanks toch een klacht hebben, dan kan de groeipartner/ opdrachtgever deze schriftelijk kenbaar maken aan The House of Growth. The House of Growth zal vervolgens haar uiterste best doen om in overleg tot een voor alle partijen bevredigende oplossing te komen. Wanneer de groeipartner/ deelnemer en The House of Growth er samen niet uitkomen, kan de groeipartner/ deelnemer gebruikmaken van onderstaande klachtenprocedure.

17.2 Groeipartners/ deelnemers kunnen tot 1 maand na uitvoering van de overeenkomst door The House of Growth een schriftelijke klacht indienen bij de klachtencommissie van The House of Growth.

17.3 De klachtencommissie kan besluiten dat een klacht pas wordt ingediend na de in artikel 10.2 genoemde termijn toch in behandeling wordt genomen indein, naar het oordeel van de commissie, van de groeipartner/ deelnemer redelijkerwijs niet kon worden gevraagd dat hij zijn klacht eerder indiende.

17.4 Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld. Geregistreerde klachten worden voor een periode van 2 jaar bewaard.

17.5 De klachtencommissie bestaat uit de Founders van The House of Growth. Zij onderzoeken de ingediende klacht.

17.6 De klachtencommissie heeft de taak om bij haar ingediende klachten te onderzoeken en daarover een oordeel te geven.

17.7 Nadat de klacht is ingediend, krijgt de groeipartner/ deelnemer binnen 5 werkdagen een bericht dat zijn klacht ontvangen is.

17.8 De klachtencommissie onderzoekt de ontvankelijkheid van de klacht. Is de klacht niet ontvankelijk dan laat zij dit schriftelijk en gemotiveerd aan de groeipartner/ deelnemer weten.

17.9 Is de klacht wel ontvankelijk dan zal de medewerker van The House of Growth die de opdracht van The House of Growth heeft uitgevoerd een schriftelijke reactie op de klacht geven. De klachtencommissie zendt een afschrift van de schriftelijke reactie aan de klager.

17.10 Is het naar het oordeel van de klachtencommissie niet mogelijk op basis van de klacht en de reactie van de medewerker van The House of Growth een oordeel te vormen, dan hoort de commissie de groeipartner/ deelnemer en de betrokken medewerker in elkaars aanwezigheid.

17.11 Indien bovenstaande niet leidt tot tevredenheid dan wordt de klacht ter beoordeling voorgelegd aan een onafhankelijke derde, die de klachtencommissie en de groeipartner/ deelnemer in overleg kiezen.

17.12 De klachtencommissie komt binnen vier weken na ontvangst van de klacht tot haar oordeel en zendt een afschrift van haar oordeel aan de klager.

17.13 Verlenging van de in artikel 10.12 genoemde termijn is mogelijk met twee periodes van maximaal vier weken.

17.14 Is verlenging noodzakelijk dan maakt de klachtencommissie deze verlenging aan de klager bekend.

17.15 In het geval van beroep is het oordeel de gekozen onafhankelijke derde bindend voor The House of Growth en de groeipartner/ deelnemer en worden eventuele consequenties zo snel mogelijk afgehandeld.

Artikel 18. Aansprakelijkheid

18.1 Indien The House of Growth aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

18.2 Indien The House of Growth aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van € 2.500,-. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: – de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; – de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van The House of Growth aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan The House of Growth toegerekend kunnen worden; – redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover groeipartner/ opdrachtgever/ deelnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

18.3 The House of Growth is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

18.4 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van The House of Growth of haar medewerkers.

Artikel 19. Overmacht

19.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

19.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop The House of Growth geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor zij niet in staat is de verplichtingen na te komen.

19.3 The House of Growth heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat The House of Growth zijn verplichtingen had moeten nakomen.

19.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder de verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

19.5 Voor zoveel The House of Growth ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is The House of Growth gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Groeipartner/ deelnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 20. Toepasselijk recht

20.1 Op elke overeenkomst tussen The House of Growth en de groeipartner/ deelnemer is Nederlands recht van toepassing.

20.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitlsuiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Gorinchem, 1 januari 2019

The House of Growth

KvK-nummer: 73343943

Btw-nummer: NL859473429B01